Lønn

Vi kjører lønn ut fra deres grunnlag, beregner skattetrekk og sender lønnsslipper til de ansatte. Vi kan også foreta utbetaling, sende dere betalingsinformasjon elektronisk eller sende dere bankliste slik at dere foretar lønnsutbetalingene selv.

Lønnssystemet gir automatisk bokføring av lønnsdata. Det er tilpasset den nye A-ordningen og vi sender inn all nødvendig rapportering til det offentlige.

Kontakt meg for mer info
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden

Øvrige tjenester

Vi tilbyr bokføring basert på papirbilag.
Men ønsker dere elektroniske lø...

Vi utarbeider aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer, årsregnskap med noter og kan bi...

Vi kan sende faktura på papir, pr. epost eller EHF (Elektronisk Handels Format) til dine kunde...

Budsjettet er et viktig økonomisk styringsverktøy for daglig drift og rapporter til st...

Via Uni24-tilgangen, kan du til enhver tid holde deg oppdatert på firmaets regnskapstall....

Nytt fra Skatteetaten

 • Ny avtale skal gi skatteinntekter i utviklingsland

  I dag undertegner Skattedirektoratet og Norad en femårig avtale om økt innsats for skatterådgivning i utviklingsland. Målet med samarbeidet er å gjøre bistand overflødig. 
 • Nå er skattemeldingen her

  I dag blir 4,9 millioner skattemeldinger tilgjengelig for privatpersoner og næringsdrivende. Husk at det er ditt ansvar at opplysningene er fullstendige og korrekte.
 • Endringer for mva-registrerte i 2017

  Ny mva-melding erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift fra 1. januar 2017.
 • Siste frist for å levere skattemelding for næringsdrivende

  Dagen før fristen har 7 av 10 næringsdrivende allerede levert skattemeldingen. Har du ikke levert ennå, begynner det å haste. Skattemeldingen må leveres innen midnatt onsdag 31. mai for å unngå tvangsmulkt.
 • Skatteetaten og Veidekke med unik avtale mot arbeidslivskriminalitet

  Skatteetaten har inngått en samarbeidsavtale med Veidekke Entreprenør om forsterket innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet. Dette er første gang Skatteetaten inngår en slik forpliktende avtale med en entreprenør. Samarbeidet skal forsterke og utvikle partenes tiltak mot kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen. 
 • Bedrageri med betalingskort og virtuell valuta

  Utenlandske forhåndsbetalte betalingskort og virtuelle valutaer er de største truslene mot bekjempelse av økonomisk kriminalitet innenfor nye betalingstjenester. Mens myndighetene får stadig bedre innrapportering fra bankene og bruk av store kontantbeløp rapporteres inn, frykter kontrolletatene at pengestrømmene skal ta nye, skjulte veier.
 • Det blir vanskeligere å få innvilget frivillig retting: Nå får Skatteetaten opplysninger om penger i utlandet

  Har du uoppgitt inntekt og formue i utlandet? Da må du skynde deg å melde fra til Skatteetaten.
 • Skattelistene tilgjengelige i morgen

  Fredag 27. oktober blir skattelistene for inntektsåret 2016 tilgjengelige for presse og publikum. 
 • Nå bør du sjekke skattekortet ditt for 2018

  Det er viktig å sjekke at opplysningene som brukes i skattekortet stemmer, slik at skattetrekket blir mest mulig riktig.
 • No er skattemeldinga her

  4,8 millionar skattemeldingar blir i dag tilgjengelege for lønnsmottakarar, pensjonistar og næringsdrivande. Hugs å kontrollere at opplysningane stemmer.
 • En av tre får hjelp med skattemeldingen

  En av tre opplyser at de får hjelp med skattemeldingen. Det viser en undersøkelse Opinion nylig har utført for Skatteetaten. 
 • To-do-liste til digitaliseringsministeren

  Norge har fått en digitaliseringsminister. For mange av oss som har jobbet med digitalisering av offentlig sektor i Norge de siste tiårene, er dette en gammel drøm som går i oppfyllelse. Vi diskuterte det i møter, på konferanser, ved kaffetrakteren på 90-tallet, da jeg jobbet i daværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet, og ønsket mer politisk oppmerksomhet på området. Vi snakket om det i korridorene hos Difi på 2000-tallet, da vi savnet kraftfulle tiltak for å løse de "wicked problems" som lå i å få til sammenhengende IKT-utvikling i og på tvers av samfunnssektorene.
 • 185,2 milliarder kroner oljeskatt

  Likningen ved Oljeskattekontoret for inntektsåret 2005.
 • 263 milliarder i skatt fra personlige skattytere

  Skatteoppgjøret for inntektsåret 2005 viser økning i skatteinngangen fra personlige skattytere. Det ble utliknet skatt og trygdeavgift for 263 mrd. kroner fra pensjonister, lønnstakere og personlig næringsdrivende for inntektsåret 2005. Dette er 13 mrd. kroner mer enn for inntektsåret 2004, viser tall fra Skattedirektoratet.
 • Mange leverte på nett siste døgn

  Nesten 2 millioner leverte selvangivelsen elektronisk innen fristen gikk ut ved midnatt 30. april. Flest leverte på nett, en økning fra 1 255 536 i fjor til 1 400 031 i år.
 • Kommentar fra skattedirektør Svein Kristensen til Riksrevisjonens rapport om kontroll med grunnlagsdata og selvangivelser

  Riksrevisjonen har hatt en viktig og grundig gjennomgang av etatens kontroll med grunnlagsdata og selvangivelser. Revisjonen tar opp flere viktige spørsmål som jeg tar alvorlig.
 • Kommentar til høyesterettsdom om svarte tjenester

  Høyesterett har nå slått fast at kjøper av svarte tjenester kan risikere fengselstraff. En hytteeier er dømt for medvirkning til svart arbeid ved å kjøpe svarte tjenester. Han fikk 21 dagers ubetinget fengsel.
 • Nesten 342 milliarder kroner fra personlige skattytere

  Skatteoppgjøret for inntektsåret 2009 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har bidratt med nesten 342 milliarder kroner i skatt.
 • Nye avtaler med skatteparadis-land

  Norge har nå undertegnet avtaler om utveksling av informasjon i skattesaker med 22 skatteparadisland. Avtalene gir Skatteetaten rett til å innhente opplysninger fra banker og finansinstitusjoner og er viktig i arbeidet med å avdekke skjulte verdier fra beskatning i skatteparadiser. 
 • Skattepenger på vei

  Over 2,1 millioner skattytere får i løpet av denne og neste uke til sammen nesten 22 mrd. kroner overført på konto. 444 000 skattytere må betale restskatt.
 • Tap av fradrag ved kontant betaling

  Fra 1. januar 2011 taper næringsdrivende retten til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift ved kontant betaling over 10 000 kroner. Næringsdrivende må derfor bruke bank for å betale for varer og tjenester.
 • Utlignet petroleumsskatt på 154 milliarder kroner for 2009

  Utlignet petroleumsskatt utgjorde 154 milliarder kroner for 2009. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper med virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Listen viser også at statens refusjon av skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter for petroleumsselskaper i underskuddsposisjon blir på 9,1 milliarder kroner. Petroleumsskatten betales i løpet av inntektsåret fordelt på seks terminer, og for 2010 utgjør terminskatten 178 milliarder kroner.
 • 900 000 leverte selvangivelsen på nett

  I alt vel 900 000 hadde levert selvangivelsen på nett da fristen gikk ut ved midnatt 30. april. Dette er vel 30 000 flere enn i fjor.
 • Automatisk utsendelse av vedtaksutkast ved klage på likning

  Skattytere skal heretter automatisk få tilsendt skattekontorets utkast til vedtak i skatteklagenemnda. Dette vil bidra til å styrke skattyters rettssikkerhet.
 • Bøter og inndragning etter samlet tørrfiskaksjon

  ØKOKRIM har utferdiget forelegg på bøter og inndragning med til sammen 8,5 millioner kroner mot tre virksomheter i Bergen og Drammen for overtredelse av tolloven ved eksport av tørrfisk og tørrfiskprodukter til Nigeria.
 • Du må stå i manntallet for å kunne stemme

  For å kunne stemme ved høstens kommune- og fylkestingsvalg 12. september må du stå oppført i folkeregisteret med riktig navn og adresse i den kommunen eller bydelen du skal stemme. Fristen for å melde flytting til folkeregisteret er 30. juni.
 • Endringer i gavefradragsordningen fra 1.1.2011

  Alle tros- og livssynssamfunn må oppfylle kravet til nasjonalt omfang og må sende inn ny søknad om godkjenning for å være omfattet av gavefradragsordningen. Skal du gi gaver til tros- og lissynssamfunn i år bør du derfor være oppmerksom på dette. I tillegg kan du i 2011 også få fradrag for gaver gitt til organisasjoner i EØS-området.
 • Merverdiavgift på kjøp av elektroniske tjenester

  Fra 1. juli 2011 må du som privatperson i Norge betale merverdiavgift når du kjøper elektroniske tjenester fra utlandet. Eksempler på slike tjenester er musikk, programvare og online-dataspill.
 • Lavere rente? Sjekk skattekortet

  Trass i den kraftige rentenedgangen fra bankene de siste månedene, er det altfor få som har endret skattekortet. Tusenvis kan derfor risikere restskatt neste år.
 • Skatteetaten advarer: Risiko for MVA-svindel med grønne sertifikater

  Skatteetaten advarer energibransjen i Norge og Europa – Vi ser at grønne sertifikater, opprinnelsesgarantier blir forsøkt brukt som verktøy for MVA-svindel, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
 • Den nye normalen

  Som norsk toppleder kan du ikke velge bort det internasjonale lengre. Du leverer ikke på oppdraget ditt hvis du ikke ivaretar den internasjonale dimensjonen
 • God digitalisering krever lagarbeid og smidige løsninger

  Et nytt, moderne Folkeregister vil være klart i år. Det handler om mer enn bare en ny digital infrastruktur, og vil effektivisere mange prosesser og åpne for nye tjenester. Moderniseringen er et eksempel på et moderne digitaliseringsprosjekt som krever samarbeid på tvers av organisasjoner, sektorer og siloer.
 • Kampen mot arbeidskriminalitet: Sterkere sammen

  Hans Christian Holte, skattedirektør Skatteetaten og andre kontrolletater har økt innsatsen mot arbeidslivskriminalitet både gjennom økt samarbeid i sju dedikerte a-krimsentre landet rundt, og gjennom økt antall årsverk i etatenes linjeorganisasjoner. Erfaringene så langt er gode. Vi begynner å få inn resultater som viser at samarbeidet har effekt, samtidig som vi også opplever noen utfordringer.
 • Svindelforsøk - falsk e-post om skatterefusjon

  Skatteetaten har fått meldinger om at det er sendt ut falske e-poster om skatterefusjon. Dette er et forsøk på svindel og identitetstyveri. Vi ber deg om å slette e-posten.
 • OECD-toppmøte om skatt i Oslo

  Skattedirektører fra hele verden besøker Oslo denne uken for å diskutere beskatning av multinasjonale selskaper og bekjempelse av skatteunndragelse.
 • Fra regional til landsdekkende organisering

  Skatteetaten skal gå fra en regional til landsdekkende organisering. Fordelene ved å løse oppgaver på etatsnivå og for hele landet, kan være aktuelle også for andre offentlige virksomheter.
 • Utliknet petroleumsskatt 2005: kr 185 mrd.

  Ligningen ved Oljeskattekontoret for inntektsåret 2005.
 • Endringer? Siste frist for levering 30. april

  Har du endringer eller tilføyelser i selvangivelsen? Da er siste frist for å levere onsdag 30. april. Ingen endringer? Da behøver du ikke levere selvangivelsen.
 • Enklere rapportering om utenlandske arbeidstakere

  Fra 1. september 2008 får norske arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere enklere rapportering til skattemyndighetene.
 • Feil på giro for restskatt og forskuddsskatt

  Det er oppdaget feil på enkelte giroer for restskatt og forskuddsskatt. Skatteetaten jobber med å kartlegge omfanget.
 • Skattepengene på vei

  Mange kan glede seg over ekstra tilskudd til feriekassen i år. Over 2,2 millioner skattytere får i gjennomsnitt 9 600 kroner hver tilbake på skatten. Vel 494 000 må imidlertid belage seg på å betale restskatt i august.
 • Tilgang til mange offentlige tjenester med ett kodekort

  Denne uken får alle over 15 år et brev med PIN-koder i posten. Kodene gir tilgang til mange offentlige tjenester på Internett, blant annet endring av skattekort, levering av selvangivelse og søknad om studielån.
 • Advarer mot falske e-poster

  Skatteetaten har fått meldinger om at det er sendt ut et betydelig antall falske e-poster om skatterefusjon fra en adresse som utgir seg for å være fra Skatteetaten eller Altinn. Dette er et forsøk på svindel. Slett e-posten.
 • Fikk skattetips av finansministeren

  Det er ikke alle som får hjelp av selveste finansminister Sigbjørn Johnsen, men på Oslo S og andre steder i landet står dyktige veiledere klare til å hjelpe deg med selvangivelsen.
 • Slår inn åpne dører om klageordningen for skatt

  Skattedirektør Hans Christian Holte kommenterer artiklene i Dagens Næringsliv om skatteklagenemdene:
 • Svindelforsøk - falske e-poster

  Skatteetaten har i dag fått meldinger om at det er sendt ut falske e-poster om identifikasjon. Dette er et forsøk på svindel. Slett e-posten.
 • Nå kan du få halv skatt i november

  Skatteetaten åpner for at arbeidsgivere og pensjonsutbetalere kan foreta redusert skattetrekk allerede i november i stedet for desember.
 • Nye oppgaver til Skatteetaten fra Tollvesenet

  Regjeringen har besluttet å overføre ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter og merverdiavgift ved import fra Tollvesenet til Skatteetaten. I tillegg overtar Skatteetaten ansvaret for alle innkrevingsoppgaver.
 • Falske e-poster: Ikke oppgi kredittkortinformasjon

  Skatteetaten har fått meldinger om at det er sendt ut falske e-poster med emnefelt: "er berettiget til a motta en skatterefusjon pa: 6874,44 NOK". E-posten er ikke fra Skatteetaten men et forsøk på svindel.
 • OECDs FTA Chair: - Bedre samarbeid for å bekjempe skattesvindel som CumEx-files

  Norges skattedirektør og toppsjef for skattenettverk i OECD, FTA (Forum on Tax Administration), Hans Christian Holte, oppfordrer skatteadministrasjoner til å bruke nettverket aktivt for å bekjempe svindel og skatteunndragelser.
 • Landsdekkende aksjon mot kriminalitet i bygg og anlegg

  Omtrent 100 medarbeidere fra Skatteetaten har akkurat avsluttet en aksjon i bygg- og anleggsbransjen over hele landet. Målet med aksjonen har vært å veilede og kontrollere virksomheter for å forebygge arbeidslivskriminalitet.
 • 28,6 milliarder skattekroner på vei

  I dag får 3 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt. 2,5 millioner får tilsammen igjen 28,6 milliarder kroner på skatten.
 • Likevel skatteoppgjør i juni

  Skattedirektoratet har funnet en løsning som gjør at flesteparten av dem som fikk selvangivelse for næringsdrivende på grunn av små næringsinntekter, likevel vil kunne få skatteoppgjør i juni.
 • Mistanke om svindel med tørrfisk

  Tollvesenet, Skatteetaten, Fiskeridirektoratet og Økokrim startet i går en samlet aksjon mot fiskeeksportører i Hordaland, Oslo og Nordland.
 • Mistenker skjulte formuer bak utenlandske kort

  Skatteetaten setter nå i gang gransking av 25 nordmenn etter mistanke om at de har skjult penger i utlandet. Disse har brukt utenlandske betalingskort i Norge for mellom 600 000 og 3,6 millioner kroner.
 • Nær 328 milliarder kroner fra personlige skattytere

  Skatteoppgjøret for 2008 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende har bidratt med nær 328 milliarder i skatt.
 • Papirløst skatteoppgjør? Husk å gå på nett!

  Har du valgt papirløst skatteoppgjør, må du huske å lese det elektroniske skatteoppgjøret ditt innen sju dager.
 • Sjekk skattekortet!

  Du kan nå sjekke og eventuelt endre skattekortet for 2020. I skattetrekksmeldingen finner du hvilke opplysninger Skatteetaten har brukt for å beregne hvor mye skatt som skal trekkes av inntekten din neste år.
 • Skatteetatens evaluering av Transocean-saken

  Skatteetaten har gjennomført en evaluering av etatens største sakskompleks, Transocean, og fant flere læringspunkter.
 • Evaluering av innsats mot bakmenn og uttaksledd

  Skatteetaten gjør årlig en rekke analyser for å skaffe seg ny kunnskap om skatte- og avgiftsunndragelser og arbeidslivskriminalitet for å være bedre i stand til å benytte de riktige virkemidler mot ulike aktører i risikobildet.
 • Skattemelding for næringsdrivende: Fristen nærmer seg

  I fjor ble ett av ti selskaper ilagt tvangsmulkt for manglende eller sen levering av skattemelding for næringsdrivende. Hvis du ikke har levert ennå, begynner det å haste. Skattemeldingen må leveres innen midnatt torsdag 31. mai.
 • Skatteetaten satser i Arendal

  Arendalsuka er en viktig arena for Skatteetaten for å gi politikere og andre innblikk i utfordringer etaten har. I år skal Skatteetaten blant annet snakke om skjulte penger i utlandet, sikker ID-forvaltning og det offentliges ansvar for å unngå å kjøpe svart arbeid.
 • Siste frist for boligopplysninger: tirsdag 1. februar

  Tirsdag 1. februar er siste frist til å levere boligopplysninger for å få likningsverdien forhåndsutfylt i selvangivelsen.
 • Samarbeid mot svart økonomi: Stolt av å være med på spleiselaget?

  Norge har i år blitt kåret til verdens lykkeligste land og ligger også høyt på statistikken over høy levestandard og gode levekår. Kan noe av forklaringen være vårt velutviklede velferdssystem, når vi til tross for høye levekostnader er så lykkelige her i landet. Og gjør vi nok for å ta vare på velferden?
 • Digitale ledere deler data

  For drøyt to uker siden kom digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. Det er mye bra i denne strategien. For eksempel omhandler kapittel to "Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum". Hørt det før, sier du kanskje. Men de syv tjenestene som er valgt er relevante (for eksempel å få barn, eller å starte en bedrift). I tillegg beskrives hvordan det skal jobbes med disse såpass konkret at det er håp om å få til sammenhengene. Men håp er ikke nok i seg selv. Strategier må konkretiseres, de må oversettes til praksis, hvis de skal ha effekt. Det gjelder ikke minst for området deling av data, som utgjør tredje kapittel i strategien.
 • Ny IT-direktør i Skatteetaten

  Jørn Leonhardsen blir ny IT-direktør i Skatteetaten. Han blir ansvarlig for å lede og drive den teknologiske utviklingen og digitaliseringen av i etaten, som har rundt 6500 ansatte.
 • Landsdekkende kontroller i Festival-Norge

  Skatteetaten kontrollerte i sommer flere virksomheter på ulike festivaler og markeder over hele landet. – To personer ble bortvist, en fikk tilleggsskatt på 150 000 kroner.
 • Ny skattemelding i 2020

  De fleste lønnsmottakere og pensjonister får en helt ny skattemelding i 2020. En viktig endring er at ikke alle kommer til å motta skattemeldingen samtidig.
 • Ny informasjon om Skatteetatens håndtering av NAV-saker

  Skatteetaten kontakter alle berørte før jul. Ny skatteberegning vil skje fortløpende og være ferdigstilt for alle i løpet av januar.
 • Inngår samarbeid mot arbeidslivskriminalitet

  Skatteetaten og Statnett har inngått en landsomfattende samarbeidsavtale som gir Statnett nok et verktøy i arbeidet mot arbeidskriminalitet og useriøse aktører.
 • Ny finansveileder hjelper deg å få riktig skatt

  Skatteetaten har laget en ny digital veileder for aksjer og verdipapirer. Veilederen skal hjelpe deg med å fylle ut skattemeldingen riktig.
 • Internasjonal etterretning mot økonomisk kriminalitet

  - At FBI, Europol og EU-kommisjonen kom til Oslo viser hvor stor enighet det er om at internasjonalt samarbeid er avgjørende for at vi skal lykkes i kampen mot økonomisk kriminalitet, sier Eve V. Bergli. – Erfaringsutveksling, utveksling av opplysninger mellom land og samarbeid på store risikoområder styrker oss i kampen mot grenseløs økonomisk kriminalitet.
 • Skatteetaten og Posten gjør det enklere å melde flytting

  Nå kan du melde adresseendring til Folkeregisteret og Posten samtidig på posten.no. - Denne løsningen er et godt eksempel på et vellykket digitaliseringssamarbeid som gjør hverdagen enklere for brukerne, sier finansminister Siv Jensen.
 • 350-kronersgrensen avvikles

  Fra 2020 har regjeringen foreslått å avvikle 350-kronersgrensen for avgiftsfritak for varer fra utlandet. Når nye regler er innført vil varer som handles over nett ilegges samme avgifter som varer kjøpt i norske butikker.  
 • Balansegang

  Arendalsuka ligger bak oss for denne gang. Et mylder av temaer og meningsutveksling mellom politikere, interesseorganisasjoner, bedrifter og offentlige aktører, midt i en valgkamp hvor ordskiftet og rolleforståelse er problematisert. Slike settinger fordrer at vi som ledere evner å balansere mellom nøytralitet og lojalitet til rollen på den ene siden, og tydelige faglige standpunkter som kan opplyse og bringe samfunnsdebatten videre på den andre.
 • Ligningen ved Oljeskattekontoret for inntektsåret 2007

  Oljeselskapene som driver virksomhet på norsk kontinentalsokkel, forvalter en betydelig del av Norges nasjonalformue. Utgangspunktet for beskatningen på sokkelen er at petroleumsforekomstene tilhører staten, og at beskatningen skal gi vederlag til ressurseieren. Samtidig driver selskapene en kompleks og multinasjonal virksomhet, og besitter store ressurser og høy kompetanse. 
 • NAV Innkreving er nå en del av Skatteetaten

  Fra 1. april er NAV Innkreving en del av Skatteetaten. For brukere får det i praksis ingen store konsekvenser. 
 • Unngå feil, sjekk årsoppgavene nå

  Du skal nå ha fått alle årsoppgavene for 2016. Ta deg tid til å sjekke at opplysningene stemmer. Oppdager du feil, bør du ta kontakt med de som sendte deg årsoppgaven. Da unngår du feil i skattemeldingen (selvangivelsen).
 • Skatteetaten oppfordrer flere til å velge digital skattemelding

  Skatteetaten sender i disse dager ut 175.000 brev til personer som mottar skattemeldingen både på papir og i Altinn.
 • Enklere å søke boliglån

  Nå slipper du å sende banken papirer med informasjon om inntekter og skatt når du skal søke boliglån. Gjennom en ny tjeneste i Altinn kan du gi Skatteetaten et digitalt samtykke til å sende informasjonen direkte til banken.
 • Ny kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten

  Astrid Bugge Mjærum blir ny kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten. Hun skal lede etatens kommunikasjon med alle landets innbyggere, næringsliv og rundt 6 500 ansatte.
 • Husk å avregistrere russebussen

  Levér skiltene innen 1. juli og spar tusenlapper i avgift.
 • Nye Veier AS og Skatteetaten med felles innsats mot arbeidslivskriminalitet

  Målet med samarbeidet er å utveksle opplysninger som bidrar til å sikre Nye Veier seriøse leverandører og underleverandører som opptrer i samsvar med norske lover og regler.
 • Samarbeidsavtaler utestenger kriminelle

  Skatteetaten har inngått samarbeidsavtaler med noen av landets største innkjøpere i byggebransjen. Hensikten er å gi dem et godt beslutningsgrunnlag slik at de ikke gir kontrakter til kriminelle aktører. Oslo kommune var først ute, og resultatene så langt tyder på at dette er et effektivt virkemiddel.
 • OECD-rapport om svart økonomi foreslår mer internasjonalt samarbeid

  Mer internasjonalt samarbeid må til for å lykkes i kampen mot svart økonomi
 • Nye mva-regler ved import – første innlevering 10. april

  Når næringsdrivende kjøper varer fra utlandet, skal de ikke lenger betale merverdiavgiften til Tolletaten ved fortolling. Fra i år inngår avgiften i mva-meldingen til Skatteetaten.
 • Skatteoppgjør for 573 mrd kroner i 2017

  Skatteoppgjøret for 4,8 millioner personer og 317.000 selskaper er nå ferdig. Du kan fortsatt endre skattemeldingen for 2017 hvis du oppdager feil. Skattelistene er tilgjengelige 7. november.
 • Husk leveringsfristen i morgen

  Er du i rute med skattemeldingen? I morgen, tirsdag 30. april er siste frist for å levere skattemeldingen. Husk at du selv er ansvarlig for at opplysningene er riktige.
 • Skattemelding for næringsdrivende: Tusenvis risikerer 575 kroner per dag i tvangsmulkt

  Hvis du ikke har levert ennå, begynner det å haste. Skattemeldingen må leveres innen midnatt fredag 31. mai. I fjor ble én av ti næringsdrivende ilagt tvangsmulkt for manglende eller sen levering av skattemeldingen.
 • Brexit – skatte- og avgiftsmessige virkninger

  Storbritannia skulle i utgangspunktet tre ut av EU 29. mars 2019 kl. 24. En slik uttreden ville innebære at Storbritannina ikke lenger er en del av EØS-samarbeidet. Foreløpig er det noe usikkert når denne uttreden vil tre i kraft, og om dette skjer med en omforent utmeldingsavtale med EU eller ikke. Nedenfor beskrives noen av endringene brexit kan innebære for skattyterne, med mindre det innføres nye regler bilateralt eller unilateralt.
 • Skatteetaten.no lansert i mobilversjon

  Som et av de første store, offentlige nettstedene i Norge, er Skatteetaten.no lansert i en utgave spesielt tilpasset små skjermer.
 • Internasjonal beskatning: - Tettere internasjonalt samarbeid blir avgjørende for å lykkes

  Kronikk, Hans Christian Holte Skattedirektør og leder for OECDs FTA (Forum on Tax Administrations).
 • Ny måte å estimere lønns- og pensjonsinntekt i skattekortet for 2019

  Skatteetaten innfører ny beregningsmåte for å estimere forventet lønn og pensjon. Vi bruker nyere inntektsopplysninger fra 2018 og dette skal føre til riktigere skattetrekk for flere. Enkelte kan likevel få for høyt eller for lavt lønnsbeløp som grunnlag for skattekortet.
 • Jakten på den gode styringen

  Av skattedirektør Hans Christian Holte. Klarer vi å styre bedre i det offentlige? Ja, det er mulig. Men det fordrer tydelige prioriteringer, hele veien fra politisk ledelse til etatsledelse. Prioriteringene må baseres på det kunststykket å styre og måle mer på effekt enn på aktivitet. Og det fungerer ikke uten en grunnleggende tillit på alle styringsnivåer.
 • Eit frådrag kan'kje vara evig, veit du

  I en fersk rapport ser Skatteetaten på opprinnelsen til utvalgte fradrag og hvordan de blir brukt i dag. Fungerer regelverket vi forvalter slik det var tiltenkt, eller har utviklingen gått fra regelverket?
 • En pådriver i kampen mot internasjonal skatteplanlegging

  Av finansminister Siv Jensen og skattedirektør Hans Christian Holte.
 • Utlignet petroleumsskatt på 242,6 milliarder kroner

  Utlignet petroleumsskatt utgjorde 242,6 milliarder kroner for 2012. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper som opererer på norsk kontinentalsokkel. 
 • Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner

  Utlignet petroleumsskatt utgjorde 235,9 milliarder kroner for 2011. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper som opererer på norsk kontinentalsokkel. 
 • Ny rolle for offentlige etater

  Digital agenda gir en stor endringsutfordring til alle offentlige ledere. Endringen som kreves er dyptgripende. Det dreier seg om mer enn å utnytte digitale løsninger godt i egen virksomhet. Vi må bli bedre til å dele dataene som samles inn av det offentlige. Det stiller nye krav til ledelse, styring og prioritering i virksomhetene.
 • Fortsatt 72 000 næringsdrivende som ikke har levert selvangivelsen

  Personlig næringsdrivende og aksjeselskaper hadde frist til 31. mai med å levere selvangivelsen. De fleste har levert, men snart blir de gjenværende skjønnslignet.