Firmabilbeskatning - forenklet regelverk for varebiler kl. 2

Det forenklede regelverket (unntak fra standardregelen) gjelder varebiler kl. 2 og lette lastebiler (under 7.501 kg) - biler som er mindre egnet til privat bruk.
Man kan velge mellom sjablongmetoden eller individuell verdsetting (krav om tjenstlig behov).

Sjablongmetoden (standardmodell med bunnfradrag): Bygger på standardregelen med utgangspunkt i listepris, med et bunnfradrag på 50% (bunnfradraget kan maks utgjøre kr. 150.000). For biler som er eldre enn 3 år settes listeprisen til 75%, før den reduseres med bunnfradraget. Grunnlaget for skattepliktig fordel beregnes deretter etter de gjeldende satsene for firmabil (30% av de første kr. 314.400 og deretter 20% av det overskytende).

Individuell verdsettelse: Kjøring må dokumenteres med elektronisk kjørebok. Differansen mellom totalt antall kjørte kilometer og dokumentert yrkeskjøring anses som privat bruk. Den private bruken skattlegges etter en fast sats pr. km, for 2020 kr. 3,40.

Sporadisk bruk - unntak fra beskatning: Ingen fordelsbeskatning ved sporadisk bruk inntil 10 kalenderdager og maks kjørelengde 1.000 km pr. år. Dersom ett av vilkårene overskrides, kommer ikke unntaksregelen til anvendelse.

Aktuelt

Kompensasjonsordningen for næringslivet.

Regjeringen har foreslått en ny kompensasjonsordning for nær...

Tiltakspakke, tilbakeføring av underskudd

Fra 1. januar 2021 får ansatte med innskuddspensjon egen pensjonskonto.

Den ansatte må aktivt ta stilling t...

Fra og med 01.01.2021 skal det legges inn utvidet informasjon vedrørende arbeidsforhold i a-meldingen. Man må...

Statens sats for bilgodtgjørelse utgjør fra 1. januar 2019 kr. 4.03, men bare kr 3,50 pr km kan utbetales ...

Nytt fra Skatteetaten